Lies have short legs.
Ёлғончининг тили калта.
На лжи далеко не уедешь.